TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ A BAL1 AUTÓSISKOLA SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐ „B” KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

Ebben a tájékoztatóban elolvashatja a tudnivalókat a tanfolyamról és a vizsgákról, megtudhatja a képzés különböző díjait, a vállalási feltételeket és a jelentkezéssel kapcsolatos teendőket.

Képző szerv: Bal1 Autósiskola  1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet, 18-as ajtó Kaputelefon: 35.

Telefon: 06 (20) 517 2068

Honlap: www.bal1.hu

E-mail: petoattila@bal1.hu

Cégforma: InfoCart-Team Bt. Cégjegyzékszám: 01 06 789704

Iskolavezető: Ludvig Imre

ügyfélfogadó: Bal1 Autósiskola  1034 Budapest, Bécsi u.125. ( H.Sz.Cs: 12:30 – 14:30, P: 17.00-19.00)

A képző szerv azonosító száma: 3981

Működési engedély száma: KGHF/11913/-1/2021-ITM

Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000972

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet, 18-as ajtó

 

A tanfolyamra való felvétel módja:

a.) Egyrészt online, távollévők közötti szerződéskötéssel, a www.bal1.hu weboldal igénybevételével.

b.) Másrészt személyes találkozást igénylő módon: A tanfolyamra való felvétel az ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodában, vagy az első foglalkozás előtt a jelentkezési lap kitöltésével történik. A tanfolyamra való beiskolázás a tanulóval megkötött a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ha szükséges a törvényes képviselővel aláíratott írásbeli szerződés alapján történik.

A „B”  kategóriás járművezetői képzés előírt egészségi alkalmassági feltétele:

A házi orvos által kiállított 1. alkalmassági csoportú orvosi alkalmassági igazolás.

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának a feltételei, elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések.

A tanfolyamra történő felvétel

külön jogszabályokban meghatározott egészségi (házi orvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás)
a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelés (jelentkezési lap NYILATKOZAT rovatai)
legalább 8 általános iskolai végzettség.
17 éves életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb kor betöltése
a képző szerv nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.
Vizsgára bocsátás feltételei:

tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
az elméleti. majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak és az előírt 580 Km megtételének teljesítése, illetve az aktuális tandíjak befizetése: – a megfelelő összegű (később részletezett) vizsgadíj befizetése
az elméleti vizsgánál 17 éves életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb kor betöltése
a gyakorlati vizsgánál 17 éves életkor betöltése

A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül közlekedési alapismeretek vizsgát kell tenni, 1 éven belül pedig sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát kell tenni, mely két évig érvényes.
a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát le kell tenni. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.
5 sikertelen forgalmi vizsga után rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni, melyen a ’járművezetésre pszichológiailag alkalmas’ minősítés megszerzése után további pályaalkalmassági vizsgálatra a tanuló nem kötelezhető.
A vizsgaigazolást a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 4 munkanapon belül kiállítja, ha a vizsgázó eleget tett a vizsgakövetelményeknek és a külön jogszabályban meghatározott igazolást bemutatja.
Az elsősegélynyújtó tanfolyamról:

A vezetői engedély kiállításához szükséges igazolni kell az elsősegélynyújtó végzettséget. Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik, vagy 1984. január. 1. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

Az elsősegély nyújtó tanfolyamot szintén e-learning formában, iskolánk szervezésében is elvégezheti.

Az elsősegélynyújtó tanfolyamot iskolánk szervezésében is elvégezheti. Vizsgadíj: 8.200 Ft (Magyar Vöröskeresztnek fizetendő)

A tanfolyam tantárgyai:

Elearning rendszerű elméleti oktatás:
E-learning képzés esetén a Szolgáltató által biztosított hozzáférés időtartama 180 nap, amely alatt 75 órát tölthet a rendszerben. Ennek túllépése esetén pótdíj ellenében többször is alkalmanként 30 napon belül további 10 órával hosszabbítható a hozzáférés. A tantárgyak óraszámai tantermi oktatás esetén: Közlekedési ismeretek (KRESZ): 16 óra; Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra: Járművezetés elmélete: 8 óra; Összesen: 28 óra.

Az elméleti tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát kell tenni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgabázisán, közlekedési ismeretek (KRESZ), járművezetés elmélete, valamint szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyból.

Gyakorlati oktatás:

Járműkezelési (alap-) oktatás: A jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését kell elsajátítani. A járműkezelési (alap-) oktatás alól felmentés nem adható.
Forgalmi (fő-) oktatás: Különböző forgalmi körülmények között kell vezetni. A kötelező és az esetleges pótórák levezetése után lehet forgalmi vizsgát tenni.
Kötelező (minimális) óraszámok: Alapoktatás: 9 óra: városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra, forgalmi vizsga: 1 óra.

Összesen: 30 óra. A tanóra időtartama: 50 perc.

A sikeres elméleti vizsga után kezdheti meg a tanuló a gyakorlati vezetést.

 

Az elméleti oktatás elearning formában történik.  A tanuló, az elearning képzés alatt felmerült kérdések esetén kérhet konzultációt, melynek helyszíne a Bal1 Autósiskola ügyfélfogadó irodája: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet, 18-as ajtó. Kaputelefon: 35.

A tandíj befizetésének módja:

A tandíjat részletekben is lehet fizetni.

Step & Go, B kategóriás e-learning elméleti képzés tandíj: 32 000,-Ft (Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet (ehhez a tanfolyamhoz nem tartozik gyakorlati képzés, de kiegészítő szerződéssel utólag is részévé tehető)

B kategóriás elméleti e-learning oktatás díja 44 000,- Ft (Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet)

B kategóriás elméleti e-learning oktatás elsősegély tanfolyammal 52 000,- Ft (Elsősegély-nyújtási tanfolyam, Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet)

B kategóriás angol nyelvű e-learning oktatás (Theoretical Training for Category B) 59 000,-Ft

Gyakorlati oktatás

a kötelező minimum 29 vezetési óra, + 1 vezetési óra vizsga, és 580 levezetett km.
Egy összegben történő, vagy részletfizetés esetén is: 8 500 Ft / órától Összesen: 255.000 Ft -tól
Tandíjak, vizsgadíjak fizetésének ütemezése

Beiratkozásnál 44 000 Ft tanfolyami díj, elsősegéllyel bővített tanfolyamot igénybe vevőknek 52 000,- Ft., Step & Go, B kategóriás e-learning elméleti képzés esetén 32 000,-Ft., Theoretical Training for Category B angol nyelvű képzés esetén 59 000,- Ft.
Elméleti tanfolyam sikeres elvégzésekor, a elméleti vizsgára jelentkezéskor 4 600,- Ft. hatósági vizsgadíj.
Forgalmi vizsgára jelentkezéskor 11 000,- Ft hatósági vizsgadíj.
Vezetési óradíj 8 500,- Forinttól. A gyakorló vezetés megkezdésekor fizetendő a szakoktatónak, a szakoktató és a tanuló közötti fizetési megállapodás szerint.
Egyéb, a fentiekben nem részletezett költség: Az elsősegélynyújtó tanfolyam vizsgadíja, 8 200,- Ft, amit a tanuló fizet be a Vöröskereszt felé

További részletek: Gyakorlati oktatási óradíjak 10 óránként is fizethetők. Első 10 óra díja az első vezetési alkalommal rendezendő.
Esetleges pótóráknál a befizetés történhet alkalmanként is.

A költségek emelkedésével, vagy további kedvezmények adásával az átváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mentesség egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól:

Mentességet élvez a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgy hallgatása és vizsgája alól az a tanuló, aki ilyen szakirányú végzetséggel rendelkezik. Az erről a végzettségről szóló bizonyítvány fénymásolatát az iskolavezető csatolja a jelentkezési laphoz és kérelmezi a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál a tanuló mentességét az adott tantárgy hallgatása és vizsgája alól.

Képzési igazolás tanuló áthelyezés esetén

A tanuló kérésére a képzési igazolás nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni. A képzési igazolást az elbocsátó képző szerv tölti ki, melyen igazolja a tanuló által teljesített elméleti és gyakorlati óraszámokat. A képzési igazolás tanulói nyilatkozat részét a tanuló tölti ki és aláírásával hitelesíti. A képzési igazolásból egy példány az elbocsátó képző szervnél marad, két példányt vagy a kérelmezőnek kell átadni, vagy 10 napon belül a befogadó képző szervhez kell továbbítani. A befogadó képző szerv az igazolás egy példányát az átvételétől számított 10 napon belül továbbítja a befogadó képző szerv területe szerint illetékes Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnak, aki az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg más régióból történő megkérése) elvégzi.

 

Az oktatás helyszínei:

Elméleti oktatás: E-learning formában, online.

E-learning tanfolyamon résztvevők kérhetnek személyes konzultációt a tananyaggal kapcsolatban!

Konzultáció helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet, 18-as ajtó, kaputelefon: 35.

Járműkezelési oktatás, valamint forgalmi vizsga indulási helye: 1033 Bp. Mozaik utca 5, vagy a Duna Plaza parkoló vizsgapálya.

A képző szervnél szakoktatói képzés nem folyik.

Felügyeleti szerv: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

1119 Budapest Petzvál József u.39  / Telefon: +3613713030

Engedélyező hatóság: Információs és Technológiai Minisztérium

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Telefon: +3618141819

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanuló jogai:

Az iskola vállalt kötelességeinek számonkérése (a kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló az iskolavezetőhöz fordulhat, ha így sem kap megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez)

A tanuló kötelességei:

  • részvétel az összes elméleti foglalkozáson (hiányzás esetén az adott foglalkozás pótlása)
  • felkészülés az elméleti vizsgákra
  • pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati órákon és a gyakorlati vizsgákon. (A 20 percet meghaladó késés és hiányzás, vagy az előre megbeszélt időpont 24 órán belüli, vagy hétvégi lemondása esetén az oktató “nem jelent meg” bejegyzéssel megtérítendő óraként jegyezi be a vezetési kartonba, a kimaradt óraszámnak megfelelően! Ezt alapóra esetén pótolni kell)

A vizsgadíjak és azok megfizetésének a módja:

Elméleti vizsga: 4.600 Ft, Forgalmi vizsga: 11.000 Ft.

Ezeket a díjakat az autósiskolában átvételi elismervény ellenében kell befizetni és az autósiskola átutalással fizeti meg az illetékes Közlekedési Alkalmasági és Vizsgaközpontnak.