SZERZŐDÉSMINTA

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

/BT/2022

Amely létrejött a Bal1 Autósiskola mint kisadózó vállakozás- (InfoCart-Team Bt. – Cégj.szám: 01 06 789704, Adószám: 25327474-1-41, Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 125, Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2021/000972), mint autósiskola, valamint

Név

Születési hely és kerület

Születési idő

Születési név

Anyja leánykori neve

Állandó lakcím

Tartózkodási cím

Szem ig. száma

Érvényességi ideje

Diákigazolvány azonosító szám Adóazonosító jel

Legmagasabb iskolai végzettsége

E-mail címe Telefonszám

18 év alatti szerződő estén a törvényes képviselő neve

Törvényes képviselő telefonszáma Email

mint tanuló között.

E szerződés értelmében az autósiskola vállalja fent nevezett tanuló „B” kategóriás gépjárművezetői képzését (elméleti alapismeretek és gyakorlati oktatás, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, mint „képzés”), az alábbiak szerint:

A képzés megnevezése: „B” kategóriás járművezető-képző tanfolyam

A képzés óraszáma: 28 tanóra elméleti oktatás, vagy az ennek megfelelő zárt rendszerű távoktatás, valamint legalább 29 tanóra járművezetési gyakorlat + 1 óra forgalmi vizsga. Ezen felül lehetőség van elméleti és gyakorlati pótórák igénybevételére.

A képzés tananyagegységekre bontott ütemezése: tájékoztató előadás, elméleti oktatás, elméleti-vizsga, járművezetési gyakorlat, forgalmi vizsga. A 24/2005 GKM rendeletben és a vonatkozó „Tantermi és vizsgakövetelmények”-ben előírt ütemezés alapján.

A képzés kezdete: Az akkreditált távoktatási keretrendszer tananyagába történő első belépés időpontja, melyet a keretrendszer rögzít.

A képzés tervezett, illetve lehetséges vége: a tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül tehet sikeres forgalmi vizsgát. Az elméleti oktatás sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. A képzés így maximálisan 36 hónap lehet.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: A teljes képzés teljesítése, valamint sikeres elméleti és sikeres forgalmi vizsga letétele után: „B” kategóriás vezető engedély.

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: elméleti és gyakorlati vizsgák

A vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsga: legalább 16 év és 9 hónapos életkor, legalább alapfokú iskolai végzettség (8. általános), orvosi alkalmassági vélemény, fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági okmány és aláírt jelentkezési lap, elméleti tanfolyam igazolt elvégzése.
Forgalmi vizsga: legalább 17 éves életkor, legalább 29 tanóra és 580 km igazolt járművezetési gyakorlat.
A megengedett hiányzás mértéke: a tantermi elméleti tanfolyamról 10% hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzást be kell pótolni. E-learning képzés esténa hiányzás nem értelmezhető.

A képzéshez nyújtott támogatás: a sikeres KRESZ- vizsga időpontjában 20 év alattiak, valamint GYES-en, GYED-en lévők 25.000 Ft állami támogatást kaphatnak a 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet alapján.

A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételei: —-

A tanuló vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a jelen szerződés szerinti díjakat megfizeti. A gyakorlati oktatás – jogszabályban előírt minimálisan előírt – 30 órája felett lehetőség van további gyakorlati pótórák igénybevételére.

Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. Elismeri, hogy az autósiskola által készített képzési tájékoztatót, vállalási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadta. A tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak, adószámának, e-mail címének a felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe történő továbbításához.

A tanuló felhatalmazza az autósiskolát, illetve a gyakorlati oktatót, hogy a vizsgák ügyintézésében és befizetésében helyette eljárjon. A tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési rendeletben leírtaknak megfelelően a vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelete mellett lehet gyakorolni. A szakoktatók az autósiskolával együttműködési megállapodásban állnak, és a tanulóval a gyakorlati képzésre külön gyakorlati képzésre vonatkozó díjfizetési megállapodást kötnek.

Az oktatási szerződés az alábbi feltételek szerint bontható fel (a képzés szerződésszegésének következményei):

a tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül teheti le vizsgáit. Az elméleti tanfolyam sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. Ezen határidők elteltét követően e szerződés hatályát veszíti.
a tanuló a képzés bármelyik fázisában e szerződést indokolás nélkül felmondhatja. A befizetett, de fel nem használt díjak visszatérítését e szerződés utolsó bekezdése szabályozza. Az iskola a teljesített képzésről képzési igazolást állít ki.
az autósiskola e szerződést felmondhatja, a további képzési szolgáltatást megtagadhatja, ha a tanuló a szolgáltatási díjakat a díjfizetés rendjében leírt határidőre nem fizeti be.
E szerződés alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal és a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban.

Az iskola vállalja, hogy a forgalmi vizsga feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban leírt határidőn belül biztosítja.

Szolgáltatási díjak, a díjfizetés rendje:

Kérem, hogy a jelölőnégyzet használatával jelölje be a kiválasztott tanfolyamot:

  •  B kategóriás elméleti e-learning tandíj: 44 000,- Ft
  •  B kategóriás elméleti e-learning + elsősegély video tananyaggal tandíj: 52 000,- Ft

Befizetési határidő: szerződés megkötését követő 24 órán belül

Az összeg tartalmazza: E-titan e-learninges zárt rendszerű távoktatási tananyaghasználatot, és a konzultációkon való részvételt.

További díjak:

Elméleti vizsgadíj: 4 600,- Ft.

Vezetési óradíj: 8 500 forint/tanórától minimálisan 29 tanóra + 1 vizsgaóra, mely több részletben is befizethető, a gyakorlati oktatóval kötött külön díjfizetési megállapodásban leírtaknak megfelelően.

Forgalmi vizsgadíj: 11.000 forint Befizetési határidő: a forgalmi vizsgára jelentkezéskor.

Vizsgadíjanként 1.000.- ft adminisztrációs díj felszámításra kerül.

A képzés teljes alapdíja Elméleti e-learning tanfolyaml, vizsgákkal és 30 óra vezetéssel, 8 500,-/tanóra vezetési díjjal számolva: 316600,- Ft. Elsősegély videó tananyaggal kiegészített tanfolyam: 324600,- Ft.
A szerződésben szereplő elméleti tandíjat, és elméleti vizsgadíjat a www.bal1.hu oldalán, a távollévők közötti szerződés megkötésekor bankkártyás fizetés formájában, vagy banki átutalással egyenlíthető ki. Bankszámlaszám az átutaláshoz: InfoCart-Team Bt. K&H Bank 10400085-50526780-68781003 – A vezetési óradíjakat és a forgalmi vizsgadíjat a gyakorlati oktatóknál szükséges kifizetni, külön erre vonatkozóan a gyakorlati oktatóval kötött díjfizetési megállapodásban leírtaknak megfelelően. A gyakorlati oktatóval (szakoktatóval) mint az iskola alvállalkozójával történő megállapodás esetén is a képzésért felelős, az autósiskola marad!

A tanuló által kezdeményezett szerződésbontás esetén a tanuló részére visszafizetésre kerülnek a fel nem használt összegek, illetve a le nem vezetett órák díja. A le nem vezetett gyakorlati órák visszafizetését – a külön erre vonatkozóan a gyakorlati oktatóval kötött díjfizetési megállapodásban leírtaknak megfelelően – az oktató az igény bejelentéstől számított legkésőbb 15 napon belül teljesíti. Más befizetett díj a beiratkozás után semmilyen indokkal nem követelhető vissza.

Az iskolának jogában áll az első vezetési órától számított 2. hónap után, a még le nem vezetett óradíjakat módosítani!

Kelt: Budapest,