SZERZŐDÉSMINTA

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
*****BT/2022

Amely létrejött a Bal1 Autósiskola mint kisadózó vállakozás- (InfoCart-Team Bt. – Cégj.szám: 01 06 789704, Adószám: 25327474-1-41, Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 125, Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2021/000972), telefon 36205172068, email petoattila@bal1.hu, mint autósiskola, valamint

Név -pontos és teljes*-
Születéskori név -pontos és teljes*-
Születési hely és Budapest esetén kerület*
Születési idő*
Anyja lánykori neve -pontos és teljes*-
Állandó lakcím -pontos és teljes*-
Tartózkodási cím -pontos és teljes irányítószámmal*-
Személyi igazolvány vagy útlevél szám*:
Személyi igazolvány vagy útlevél érvényességének dátuma*
Diákigazolvány azonosító szám
Adóazonosító jel*
Legmagasabb iskolai végzettsége* -követelmény: minimum 8 általános-
Email címe*
Telefonszáma*
Meglévő vezetői engelyének kategóriája és száma
Áll-e vezetéstől való eltiltás alatt* -igen vagy nem-
18 év alatti szerződéskötő esetén
A törvényes képviselőjének neve
Telefonszáma
Email címe

mint tanuló között. E szerződés értelmében az autósiskola vállalja fent nevezett tanuló „B” kategóriás gépjárművezetői képzését (elméleti alapismeretek és gyakorlati oktatás, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, mint „képzés”), az alábbiak szerint:A képzés megnevezése: „B” kategóriás járművezető-képző tanfolyam.
A képzés óraszáma: 28 tanóra elméleti oktatás, vagy az ennek megfelelő zárt rendszerű távoktatás, valamint legalább 29 tanóra járművezetési gyakorlat + 1 óra forgalmi vizsga. Ezen felül lehetőség van elméleti és gyakorlati pótórák igénybevételére.
A képzés tananyagegységekre bontott ütemezése: tájékoztató előadás, elméleti oktatás, elméleti-vizsga, járművezetési gyakorlat, forgalmi vizsga. A 24/2005 GKM rendeletben és a vonatkozó „Tantermi és vizsgakövetelmények”-ben előírt ütemezés alapján.
A képzés kezdete: Az akkreditált távoktatási keretrendszer tananyagába történő első belépés időpontja, melyet a keretrendszer rögzít.
A képzés tervezett, illetve lehetséges vége: a tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül tehet sikeres forgalmi vizsgát. Az elméleti oktatás sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. A képzés így maximálisan 36 hónap lehet.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: A teljes képzés teljesítése, valamint sikeres elméleti és sikeres forgalmi vizsga letétele után: „B” kategóriás vezető engedély.
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: elméleti és gyakorlati vizsgák
A vizsgára bocsátás feltételei:
* Elméleti vizsga: legalább 16 év és 9 hónapos életkor, legalább alapfokú iskolai végzettség (8. általános), orvosi alkalmassági vélemény, fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági okmány és aláírt jelentkezési lap, elméleti tanfolyam igazolt elvégzése.
* Forgalmi vizsga: legalább 17 éves életkor, legalább 29 tanóra és 580 km igazolt járművezetési gyakorlat.
A megengedett hiányzás mértéke: a tantermi elméleti tanfolyamról 10% hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzást be kell pótolni. E-learning képzés esténa hiányzás nem értelmezhető.
A képzéshez nyújtott támogatás: a sikeres KRESZ- vizsga időpontjában 20 év alattiak, valamint GYES-en, GYED-en lévők 25.000 Ft állami támogatást kaphatnak a 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet alapján.
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételei: —-
A tanuló vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a jelen szerződés szerinti díjakat megfizeti. A gyakorlati oktatás – jogszabályban előírt minimálisan előírt – 30 órája felett lehetőség van további gyakorlati pótórák igénybevételére.
Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. Elismeri, hogy az autósiskola által készített képzési tájékoztatót, vállalási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadta. A tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak, adószámának, e-mail címének a felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe történő továbbításához.
A tanuló felhatalmazza az autósiskolát, illetve a gyakorlati oktatót, hogy a vizsgák ügyintézésében és befizetésében helyette eljárjon. A tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési rendeletben leírtaknak megfelelően a vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelete mellett lehet gyakorolni. A szakoktatók az autósiskolával együttműködési megállapodásban állnak, és a tanulóval a gyakorlati képzésre külön gyakorlati képzésre vonatkozó díjfizetési megállapodást kötnek.
Az oktatási szerződés az alábbi feltételek szerint bontható fel (a képzés szerződésszegésének következményei):
• a tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül teheti le vizsgáit. Az elméleti tanfolyam sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. Ezen határidők elteltét követően e szerződés hatályát veszíti.
• a tanuló a képzés bármelyik fázisában e szerződést indokolás nélkül felmondhatja. A befizetett, de fel nem használt díjak visszatérítését e szerződés utolsó bekezdése szabályozza. Az iskola a teljesített képzésről képzési igazolást állít ki.
• az autósiskola e szerződést felmondhatja, a további képzési szolgáltatást megtagadhatja, ha a tanuló a szolgáltatási díjakat a díjfizetés rendjében leírt határidőre nem fizeti be.
E szerződés alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal és a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban.
Az iskola vállalja, hogy a forgalmi vizsga feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban leírt határidőn belül biztosítja.
Szolgáltatási díjak, a díjfizetés rendje:

Kérem, hogy az alábbi legördülő menü használatával válassza ki a megkezdeni kívánt tanfolyamot! (továbbiakban a kiválasztott tanfolyam válik a szerződés tárgyává)

O Step & Go, B kategóriás e-learning elméleti képzés tandíj: 32 000,-Ft
O B kategóriás elméleti e-learning tandíj: 44 000,- Ft
O B kategóriás elméleti e-learning + elsősegély video tananyaggal tandíj: 52 000,- Ft
O Theoretical Training for Category B: 59 000,-Ft

Befizetési határidő: szerződés megkötését követő 24 órán belül
Az összeg tartalmazza: E-titan e-learninges zárt rendszerű távoktatási tananyaghasználatot, és a konzultációkon való részvételt.
További díjak:
Elméleti vizsgadíj: 4 600,- Ft.
Vezetési óradíj: 8 500 forint/tanórától minimálisan 29 tanóra + 1 vizsgaóra, mely több részletben is befizethető, a gyakorlati oktatóval kötött külön díjfizetési megállapodásban leírtaknak megfelelően.
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 forint Befizetési határidő: a forgalmi vizsgára jelentkezéskor.
Vizsgadíjanként 1.000.- ft adminisztrációs díj felszámításra kerül.
• A képzés teljes alapdíja Elméleti e-learning tanfolyaml, vizsgákkal és 30 óra vezetéssel, 8 500,-/tanóra vezetési díjjal számolva: 316600,- Ft. Elsősegély videó tananyaggal kiegészített tanfolyam esetén: 324600,- Ft. A Step & Go B kategóriás e-learning elméleti képzés teljes költsége, mivel nem tartalmazza a gyakorlati képzést, elméleti vizsgával: 36 600,- Ft. A Step & Go B kategóriás e-learning elméleti képzésben résztvevő lehetősége és joga, hogy egyszeri 20 000,-Ft. befizetésével szerződését kibővítve, a gyakorlati képzésben is a Bal1 Autósiskola tanulójaként vegyen részt.
A szerződésben szereplő elméleti tandíjat, és elméleti vizsgadíjat a www.bal1.hu oldalán, a távollévők közötti szerződés megkötésekor bankkártyás fizetés formájában, vagy banki átutalással egyenlíthető ki. Bankszámlaszám az átutaláshoz: InfoCart-Team Bt. K&H Bank 10400085-50526780-68781003 – A vezetési óradíjakat és a forgalmi vizsgadíjat a gyakorlati oktatóknál szükséges kifizetni, külön erre vonatkozóan a gyakorlati oktatóval kötött díjfizetési megállapodásban leírtaknak megfelelően. A gyakorlati oktatóval (szakoktatóval) mint az iskola alvállalkozójával történő megállapodás esetén is a képzésért felelős, az autósiskola marad!
A tanuló által kezdeményezett szerződésbontás esetén a tanuló részére visszafizetésre kerülnek a fel nem használt összegek, illetve a le nem vezetett órák díja. A le nem vezetett gyakorlati órák visszafizetését – a külön erre vonatkozóan a gyakorlati oktatóval kötött díjfizetési megállapodásban leírtaknak megfelelően – az oktató az igény bejelentéstől számított legkésőbb 15 napon belül teljesíti. Más befizetett díj a beiratkozás után semmilyen indokkal nem követelhető vissza.
Az iskolának jogában áll az első vezetési órától számított 2. hónap után, a még le nem vezetett óradíjakat módosítani!
Az alábbi jelölő négyzetek bejelölésével kinyilvánítom, hogy a Tájékoztató dokumentumot, és a Vállalási Feltételeket elolvatam, megismertem, így a távollévők közötti szerződéskötés megtörténtét elfogadom.

KELT: Online, Dátum